‎ Videos all softwares download. Download apps by Links Technology, including Waukegan Park District, Deerfield Park District, Roselle Park District, and many more.

AdvertisingAdvertisingAdvertising
English
  1. Download the log from X-Link. Upgrade X-Link firmware. Check X-Link status. Calibrate connected sensors There are several ways to connect to X-Link: Directly via USB cable. Remotely via TCP/IP. Remotely through the Sutron Redirector. Locally via X-Link’s Wi-Fi LinkComm is our common communicator: Multi-logger – SatLink3, XLink, XLink 100/500.
  2. Download Online Links Manager for free. Create a website that will manage link exchange database using php and mysql. Website will be able to send out request to multiple webmaster.
  3. Information Technology and Services Santa Clarita, California 119 followers See jobs Follow View all 14 employees Report this company About us Link It Software, established 17 years ago, develops.
Technologies
ArabicGermanEnglishSpanishFrenchHebrewItalianJapaneseDutchPolishPortugueseRomanianRussianTurkishChinese
Dutch
SynonymsArabicGermanEnglishSpanishFrenchHebrewItalianJapaneseDutchPolishPortugueseRomanianRussianTurkishChinese
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.
in achteruitgaand
Because mercury is in retrograde, and that is when they surface.
Omdat Mercurius in retrograde is.. en als dat gebeurt, doemen ze op.
However, the eruption happens in retrograde, because the energy is concentrated in several pieces with momentum, where the howling vocals add an extra zest to it.
De uitbarsting komt echter in retrograde, want de energie wordt samengebald in uiterst stuwende stukken, waar de wanhopige zang een extra textuur toevoegt.
Well, Mercury is in retrograde.. making projects difficult to complete.. and causing general chaos in the universe.
Nou, Mercurius in retrograde.. dat maakt het voltooien van projecten erg moeilijk.. en het veroorzaakt algemene chaos in het universum.
Staat Mercurius in retrograde?
For example, one of his chansons can only be performed correctly by transposing one of the parts down a twelfth and singing it in retrograde motion.
Zo is er een lied dat enkel kan worden uitgevoerd als een van de delen een interval van een twaalfde lager wordt getransponeerd en vervolgens in retrograde beweging wordt gezongen.
In a retrograde canon, also known as a canon cancrizans (Latin for crab canon, derived from the Latin cancer = crab), the follower accompanies the leader backward (in retrograde).
Bij een kreeftencanon, ook cancrizans genoemd, volgt de imiterende stem de leidende terugwaarts (in retrograde).
Mercury ging achteruit toen wij trouwden.
Five planets moved in retrograde and guarded the constellation T'ai-wei.
Vijf planeten bewogen zich in achteruitgaand en bewaakt constellatie t'ai-Wei.
Er liep van alles in de war, man.
Most of these move in retrograde orbits.. clockwise iftheir planet rotates counterclockwise.
De meeste bewegen zich achterwaarts.. rechtsom als hun planeet linksom draait.
De belangrijkste gebeurtenis is Mercurius dat achterwaarts gaat.
Mercurius weer in de achteruit of zoiets?
It's just particularly.. bad influence now, because it's in retrograde.
Het betekent gewoon dat Saturnus een slechte invloed heeft, vooral nu.. omdat ze retrograde is.
I specifically told you the smoker demons would make their move when mercury was in retrograde.
Ik heb jullie duidelijk gezegd.. dat de Rookdemonen zouden toeslaan als Mercurius in retrograde was.
Thunder in February was regarded as a sign. Thus again the planets, now all five in retrograde motion near T'ien-t'ing by the North Star.
De donder in Februari werd beschouwd als teken. Aldus opnieuw planeten, nu alle vijf in achteruitgaande motie dichtbij t'ien-T'ing door de Poolster.
Never date a Taurus when Mercury's in retrograde?
Ga niet uit met 'n Stier als Mercurius retrograde is.
She says when Mercury is in retrograde, like it is right now, I can't do anything financial.
Ze zegt dat als Mercurius retrograde is, zoals nu.. kan ik niets financieels doen.
Het zal wel volle maan zijn.
All the planets would appear to move in retrograde to appear in their seasons while earth was in a reverse orbit.

Download Linksom Technologies Inc

Alle planeten zouden zich in achteruitgaand schijnen bewegen om in hun seizoenen te verschijnen terwijl de aarde in een omgekeerde baan was.
In autumn hail fell in Heng-shan, the large ones measured five ts'un, the deep ones penetrating to two ch'ih. Mars moved in retrograde and guarded the North Star.
In de herfst viel de hagel in heng-Shan, maten de grote vijf ts'un, de diepe die aan twee ch'ih doordringen. Mars bewoog zich in achteruitgaand en bewaakt de Poolster.
Possibly inappropriate content Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts. They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas. Please report examples to be edited or not to be displayed. Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange.
Register to see more examplesIt's simple and it's free
No results found for this meaning.
More features with our

Download Links Om Technologies

free app
Voice translation, offline features, synonyms, conjugation, learning games

Download Linksom Technologies Stock

Advertising

Download Linksom Technologies Pvt Ltd

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Wanneer de afstelboutrechtsomgedraaid wordt, [..]
neemt de veerspanning toe en wanneer de afstelbout linksom gedraaid wordt, neemt de veerspanning af.
[..] bolt is turned clockwise, the spring tension [..]
increases, and when it is turned counterclockwise, the spring tension decreases.
Draai de keuzeschakelaarrechtsomnaar de gewenste tijd tussen 1 min. en 20 min.
Rotate the selector switch clockwise to the desired time between 1 min. and 20 mins.
Rechtsomverhoogt het volume, en linksom verlaagt het volume.
Clockwise increases the volume and counterclockwise decreases it.
[..] antenne op de aansluiting aan de bovenkant van de zendontvanger door de antenne aan de onderkant vast te houden enrechtsomvast te draaien.
images.kenwood.eu
Screw the antenna into the connector on the top of the transceiver by holding the antenna at its base and turning it clockwise until secure.
De instelling wordt gemeten volgens het aantal 'klikken' linksom van
[..] de stelschroef vanuit de positie volledigrechtsom(hardst).
[..] clicks anti-clockwise from the fully clockwise (hardest) position.
assets1.triump..rcycles.com.au
[..] het mogelijk om het signaal hoog of laag in te stellen als de uitgangsasrechtsomroteert.
watson-marlow.it
The screens allow the signal to be set high or low when the output shaft rotates clockwise.
Breng het batterijdeksel weer aan en vergrendel het door de schroef
[..] een kwartslagrechtsomte draaien.
Replace the battery cover and lock it by turning the
[..] screw a quarter of a turn clockwise.
[..] draait de wagonrechtsomom de verticale [..]
voertuigas.
[..] wagon rotates clockwise around the vertical [..]
vehicle axis.
[..] draai de sleutelrechtsom.
assets1.triumphmotorcycles.nl
[..] and turn the key clockwise.
assets1.triumph..torcycles.co.uk
[..] het logische signaal waarmee het toerental in derechtsomrichting wordt begrensd.
download.sew-eurodrive.com
Defines the source of the logic signal used to limit speed in forward direction.
[..] holle weg aan uw rechterhand die naar beneden loopt en aan het einde kunturechtsomrondom het huis wandelen, of linksaf en het 'hameau ' bekijken.
micazu.nl
For this you will see a sunken road on your right which runs down and at the end you walk clockwise around the house, or left and the 'hamlet' view.
[..] draai de sleutelrechtsom.
cafitessesupport.com
[..] lock and turn clockwise.
cafitessesupport.com
Door de trimmerrechtsomte draaien, wordt de gevoeligheid verhoogd.
Turning the trimmer in clockwise direction increases the sensitivity.
[..] niet verder gekanteld maar zijn de voorste wielstellen door hetrechtsomdraaien van de wagon5 rechts naast de spoorstaaf terechtgekomen.
onderzoeksraad.nl
The wagon did not tilt further, but the front wheel sets ended up to the right of the rail, due to the turning of the wagon5to the right.
[..] waarde dan 5 l/h wordt weergegeven, de potentiometer langzaamrechtsomdraaien (lagere waarden) tot '0' wordt weergegeven.
multi-instruments.nl
If a higher value than 5 l/h is displayed, turn the potentiometer slowly clockwise (lower values) until '0' is displayed.
[..] afbeelding 90 graden met de klok mee(rechtsom).
graphics.kodak.com
Rotates the image 90 degrees clockwise (right).
Draairichting:rechtsom kijkrichting van boven [..]
naar beneden (aangegeven met een pijl op het lantaarnstuk en de koppeling).
Direction of rotation: clockwise looking at the pump [..]
from the top down (marked with an arrow on the adapter and on the coupling).
[..] dat de familie in Spanje wordt benaderd vanuit de uitdrukkelijke doelstelling om die toestemming linksom ofrechtsomte verkrijgen (Matesanz 2003106 ).
ceg.nl
However, it is generally known that Spanish families are approached with the specific aim of obtaining consent one way or the other (Matesanz 2003106).
[..] draaien linksom om te openen enrechtsomom te sluiten.
mogas.com
[..] turned counter clockwise to open and clockwise to close.
mogas.com
Bij pompen van het type UNIBLOCK-GFC moet de motoras vanuit de richting van de motorafdekkingrechtsomdraaien.
In pumps of the UNIBAD-GFC series, the motor shaft has to rotate clockwise from the direction of the motor cover.
Er is reden genoeg om optimistisch te zijn: linksom ofrechtsom,er komt een structurele onderhoudsmarkt.
There is good cause for optimism: to the left or to the right, a structural maintenance market will take shape.
[..] indraaien en 90°rechtsomdraaien (gleuf [..]
staat verticaal).
[..] underneath the key 5 and turn it 90° to the right [..]
(the slot stands vertically).
T Schroef de Profi stoomspuit met de meegeleverde sleutelrechtsomeraf.
T Using the spanner provided, unscrew the professional steam lance clockwise.
[..] met de wijzers van de klok mee(rechtsom)van de aandrijfas losdraaien.
gutbrod-online.eu
Unscrew line head (7) clockwise (to the right) off the drive shaft.
In het geval van bedieningsorganen die andere parameters besturen, moet de bewegingsrichting van het orgaan overeenkomen met gangbare gebruiken zoals bijvoorbeeld het gebruik dat hetrechtsomdraaien van een orgaan de waarde van de desbetreffende parameter verhoogt en dat linksom draaien de waarde verlaagt.
In the case of control devices controlling other parameters, the direction of movement of the device should correspond to commonly accepted conventions such as, for example, the convention that turning a device clockwise increases the value of the parameter concerned and turning the device anti-clockwise reduces it.
5. Vergrendel het filter op zijn plaats door de hendelrechtsomin de stopstand te draaien.
5. Lock the filter in place by turning the handle clockwise to the stop position.
Coments are closed
Scroll to top